KLAUZULA INFORMACYJNA

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego
w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowychw Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia p.w. św. Stanisława Kostki, z siedzibą przy ul. Jasnej 16 w Złejwsi Wielkiej, reprezentowana przez księdza Proboszcza Wojciecha Murawskiego;


 2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka,
  ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30,
  email: inspektor@diecezja-torun.pl;


 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;


 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;


 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia św. Stanisława Kostki, Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Nazwa.pl;


 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;


 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;


 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;


 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane